Ga naar de inhoud

De foto

Het heeft lang geduurd voordat ik deze foto kon “thuisbrengen”. Het is mijn oma, Gerritje Rijnsdorp, omstreeks 1915. De twee grotere kinderen links zijn Alida en Geert, kinderen uit het eerste huwelijk van mijn opa, Dirk van Boxel. Zijn eerste vrouw, Martienna Fennechiena Oosterling uit Onstwedde, is in 1907 overleden.

De oma van mijn opa was Caatje Baljon (1824-1900), de kleindochter van Trijntje van Wijngaarden (1742-?), Trijntje was de dochter van Catharina Mulder (1723-1798), beter bekend als Kaatje Mossel. Maar ook Trijntje kan niet onbesproken blijven. Trijntje trouwde toen ze 19 was met Cornelis Baljon. Bij het huwelijk woonde ze in de Zwanesteeg, Cornelis was 36, weduwnaar en woonde aan de Oppert. Het echtpaar verhuisde naar de Schuddemansteeg te Rotterdam. Trijntje was de vijfde vrouw van Cornelis en hun huwelijk zou vijftig jaar duren. De Rotterdamsche Courant wijdde er op 10 maart 1829 een artikel aan:

In goede gezondheid

ROTTERDAM den 9 maart.
Gisteren had alhier de volgende in haren aard hoogst zeldzame gebeurtenis plaats. Cornelis Baljon, oud 87 jaren en zijne, vrouw Trijntje van Wijngaarden, welke den ouderdom van circa 70 jaren bereikt heeft, mogten den vijftigsten verjaardag hunner huwelijks-verbindtenis vieren. Te meer mag deze gebeurtenis zeldzaam heeten, daar gen. Trijntje v. Wijngaarden de vijfde vrouw van C. Baljon is en nog zeventien kinderen uit dit laatste huwelijk gesproten zijn. De beide grijze echtelingen genieten eene nog bijna volkomene gezondheid, terwijl zij een vijftigtal kinderen, kleinkinderen als achterkleinkinderen tellen. De wel eerw. heer predikant Sprenger van Eyk wilde dan ook wel op hun verzoek in de voormidddag de tolk dezer echtelingen zijn, om hunne dankbare hulde aan het Opperwezen voor den hun verleenden zegen op de plegtigste wijze toe te brengen.

Ondanks zijn “bijna volkomene gezondheid” is dit feest waarschijnlijk toch te veel voor Cornelis geweest; hij overleed de volgende dag. (Rotterdamsche Courant 12 maart 1829)

Mijn grootouders aan moederszijde

Mijn grootouders zijn in 1972 overleden. De broer van mijn oma was Cornelis Rijnsdorp, schrijver van onder meer De Koningskinderen, in de jaren dertig een bestseller in gereformeerde kringen.